Misszió

A Missziói Bizottság 2014-ben a Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti tagjaiból jött létre,
a gyülekezet felvirágoztatása érdekében.
Célunk a településen lévő evangélikus felekezethez tartozók és
a felekezetekhez nem tartozók megszólítása, gyülekezetünkbe vonzása.

Szeretnénk, ha mindenki megtapasztalná az Istenben való hit és közösség igazi erejét.

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn. 3,16)

Nagy célok elérését tüztük ki magunk elé. Szeretnénk, ha gyülekezetünk újra nagy létszámú, élettel teli közösség lehetne. A gyülekezet mindenki számára nyitott, segítőkész, szeretet teljesen vár mindenkit közösségébe. Isten akarata szerint akarunk cselekedni, hiszen „Krisztus úgy szerette az anyaszentegyházat, hogy életét adta érte.”

Az Úr mondja:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Mt. 28,19–20)

Mi hisszük, hogy

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek
mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg,
járnak és nem fáradnak el!”

(Ézs. 40,31)

Keressenek minket bátran, mi SEGÍTÜNK, hogy ön is megtapasztalhassa Istent szeretetét!

Jézus mondja:
„Betelt az idő és elközelített már Isten országa: térjetek meg és higgyétek az evangéliumot” (Mk. 1,15)

Erős vár a mi Istenünk!

Missziói Bizottság tagjai