Keresztség

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében" (Mt 28,19)

A keresztség Jézus Krisztustól rendelt szentség, amely által Ő maga vesz fel minket egyházába, és bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad azoknak, akik hisznek őbenne. Ezért a keresztség egyszer s mindenkorra szól, és ha a Szentháromság nevére történt, érvényes keresztség, bármely keresztyén felekezet vagy személy végezte. A keresztség szentségét vasárnapi istentisztelet keretében gyakoroljuk.

A keresztelés vízzel történik, amelynek a keresztelésnél az újjászületésre és a megtisztulásra utaló jelképes értelme is van. Az egyházban kialakult háromféle forma: az alámerítés, a leöntés és a meghintés közül a leöntést alkalmazzuk. A keresztelés fő része a személyre alkalmazott szerzési ige, amelyet a víz használata közben mondunk: „N.! Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”

Gyermekkeresztség

“Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket! És ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa!” (Lk 18,16)

A keresztyén szülők gyermekeit már a korai időktől megkeresztelték Krisztus parancsa alapján. Ezenkívül a gyermekkeresztség helyesen fejezi ki azt a tényt, hogy Isten kegyelme megelőzi hitünket, és hogy nem a mi hitünk, hanem Isten kegyelme a keresztségalapja.

A szülők, a keresztszülők és az egyház feladata, hogy a megkeresztelt gyermekkel megismertessék az evangélium tanítását. Ezt ismerik el azzal, hogy a keresztelésnél megvallják hitüket, és kijelentik, hogy akarják a gyermek megkeresztelését és hívő keresztyénné növekedését. Ebből következik, hogy keresztény család gyermekeit kereszteljük meg, keresztszülőül is keresztényeket fogadunk el, és igyekszünk tartani azt a rendet is, hogy legalább az egyik keresztszülő evangélikus legyen.

A keresztelőt minden esetben megelőzi egy személyes beszélgetés lelkészünkkel.

Felnőtt keresztség

“Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” (ApCsel 8,36-37)

A felnőttek megkeresztelését felkészítés, legalább öt alkalomból álló beszélgetés és tanítás előzi meg. A keresztelés ebben az esetben nem válik külön a hit megerősítésétől, vagyis a konfirmációtól, hanem azzal egybeesik. A keresztelő istentisztelet keretében történik. A  megkeresztelt felnőtt a gyülekezet teljes jogú tagjává lesz.

Forrás: https://repcelak.egyhazkozseg.hu/jo-tudni/kersztelo/